• KALAYCI
  • KALAYCI
  • KALAYCI

Mehmet Akif Kalaycı - Kalaycı Hukuk

MEHMET AKİF KALAYCI

Av. Mehmet Akif Kalaycı 12.10.1984 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğretimine Solfasal Hali Naci Mıhçıoğlu ilkokulunda başladı.
Özel Yavuz Sultan Kolejinde (Muradiye Okulları) orta ve lise eğitimini tamamlayarak Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etti. 2011 yılında hukuk fakültesinden mezun oldu ve avukatlık stajını Ankara da tamamladı ve bir süre serbest avukat olarak çalıştı.

2012 yılında Birleşik Krallık / Cambridge Shire’de mesleki İngilizce derslerine başladı ve daha sonra West London Brunel Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yaptı.

Siyasete lise son sınıfta Ak Parti Ankara İl Gençlik Kollarında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başladı. 2004 yılına kadar yönetim kurulu üyeliği 2004 yılında il başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2008-2012 yılları arasında ise Genel Merkez Gençlik Kolları Üniversiteler komisyonunda görev aldı. 2012 yılında da Genel Merkez Gençlik Kolları 3. olağan kongresinde MKYK üyesi seçildi. Bu görevi 2014 yılı Eylül ayında yapılan yönetim değişikliğinde son buldu. Ak Parti Pursaklar ilçe ve Ankara il kongrelerinde üst kurul delegeliği görevlerinde bulundu. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Ankara 2. Bölge milletvekili adayı oldu.

Üniversite yıllarında öğrenci topluluklarına ve sivil toplum örgütlerine karşı hep ilgili oldu ve öğrenci konseyinde aktif yöneticilik yaptı. Hukuk Fakültesi başkanlığı ve öğrenci konseyi başkan yardımcılığı görevlerini aktif yürüttü. 2004 yılında Kayseri’de gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteleri öğrenci konseyi kurultayına katıldı. Avrupa birliği projelerine dâhil olarak kültürel etkiletişim başlığı adı altında Avrupa ziyaretinde bulundu ve raporlar hazırladı.

Kalaycı Hukuk

Lise ve üniversite yıllarında modern Türk edebiyatına karşı ilgi gösterdi. Amatör olarak deneme yazarlığı ve şiir okumaları yaptı.

İngiltere’de bulunduğu süre içerisinde yardım kuruluşu Oxfam kitap evinde İngiliz çalışma hayatı ve güncel hayatta İngilizce kullanımını öğrenmek amacıyla gönüllü işçi olarak çalıştı. Yüksek lisans döneminde Uluslararası finansal düzenlemeler, Enerji Şartı sözleşmesine göre tahkim, telif ve fikri mülkiyet hakları alanlarında çalışmalar yayınladı, yine bu dönem içerisinde İngiliz avukatların katıldığı tecrübe paylaşımı ve İngiltere’de avukatlık başlıklı panellere katıldı.

Halen Ankara da kurucusu olduğu Kalaycı Hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışmaktadır. Yüzme, tüplü dalış ve fotoğrafçılığı da hobi olarak yapmaktadır.

Dava ve İhtilaf Çözümü

Gerçek kişiler veya tüzel kişiler arasında sayısız sebeplerle oluşan hukuki ilişkilerde uyuşmazlıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.
Bu noktada sorunların titizlikle çözüme ulaştırılması amaçlanmaktadır.

AİLE HUKUKU

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları;

Boşanma davalarında nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi

Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi;

Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalar

Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne tescili;

Vesayet, kayyım ve yasal danışmanlıklar

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi

BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

Bankacılık ve finans hukuku kapsamında tüm gerçek ve tüzel kişilerin (banka ve finansal kuruluşların) kredi alımı ile sair şekillerde finansman sağlanması,

İpotek ve teminatlı işlemler ile kredi sözleşmelerinden doğan davalar

Banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takibi

BİLİŞİM HUKUKU

İnternet Yayınlarındaki Hukuki ve Cezai Sorumluluklara ilişkin davalar,

İnternet yoluyla işlenen fikri hakların ve kişilik haklarının ihlaline ilişkin davalar,

Alan adlarının korunmasına ilişkin davalar

Alan Adlarının devri ve Alan Adlarından kaynaklanan haksız rekabet halleri ile İnternet yoluyla işlenen diğer tüm haksız rekabet hallerine ilişkin davalar

İnternet Ceza Hukuku ve bu alanlarda servis sağlayıcılarının sorumluluğuna ilişkin davalar

Elektronik Sözleşmeler ve Mesafeli Sözleşmelerin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerin ihlaline ilişkin davalar

İnternet erişim engellemelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü

5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında Kanun kapsamına giren her tür dava ve uyuşmazlık çözümü

Web Sitesi hukuki altyapısının hazırlanması, içerik ve tasarımların korunması

E-ticaretten doğan her tür dava ve uyuşmazlık çözümü

CEZA HUKUKU VE CEZA YARGILAMA HUKUKU

Hazırlık, Son Soruşturma ve Kovuşturma Safhalarında (her türlü) müşteki ve/veya sanık haklarının savunulması

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü

İhale ve Vergi mevzuatı konularında her türlü savunma ve hukuki danışmanlık

ENERJİ VE MADENCİLİK HUKUKU

Kalaycı Hukuk Bürosu, enerji piyasası ile ilgili yapılacak lisans başvuruları ve lisans tadilleri ile EPDK ile ilgili her türlü prosedürün yerine getirilmesi başta olmak üzere Enerji ve Madencilik hukukunu kapsayan tüm alanlarda vekillik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Marka ve Patent Haklarına ilişkin her türlü dava takibi ve diğer hukuki işlemler,

Marka, Patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve coğrafi işaret tescil işlemleri

Marka ve Patent Haklarına tecavüzün önlenmesi amacıyla açılacak Ceza ve Tazminat davaları

Telif Haklarının İhlalinden doğan davalar

Birleşme ve Devralmalar ile Fikri ve Sınai Haklarla ilgili olarak mütalaa verilmesi

Uluslararası düzeyde her türlü marka araştırması, tescili ve devri işlemleri

Lisans Sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi

Endüstriyel tasarım başvuruları

GAYRİMENKUL HUKUKU

Tapu iptali, Tescil ve İstihkak davaları,

İpotek tesisi, İpoteğin Paraya Çevrilmesine ilişkin işlemler ve Kamulaştırma davaları,

İntifa hakkı, Geçit hakkı, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri,

Aynileştirilmiş Şahsi Haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,

Tahliye, Kira tespiti ve Kira Sözleşmelerinden doğan ihtilaflar,

Kooperatif işlemleri ve taşınmaz mülkiyetinin kazanılması,

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti uyuşmazlıkları başta olmak üzere gayrimenkul hukukunu ilgilendiren her tür konuda uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında uyuşmazlıkların çözümü

İcra Müdürlükleri nezdinde icra takibi başlatılması ve haciz işlemleri

İpoteğin paraya çevrilmesi,

İtirazın iptali, Menfi tespit ve İstihkak davaları

İflasın tasfiyesi, iflasın ertelemesi ve konkordato ilanı

İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdari işlem ve kararlara karşı İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi, Kamu İhale Kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü, Belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi gibi konularda müvekkillerine vekillik hizmeti sunan Kalaycı Hukuk Bürosu, Gelir ve Kurumlar Vergisi ihtilafları, İptal davaları, Vergi Muafiyeti gibi Vergi Mevzuatından kaynaklanan tüm vergi uyuşmazlıkları ve açılacak davalarda da müvekkillerine uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

İNŞAAT VE İMAR HUKUKU

İnşaat hukuku alanında Sözleşmelerin ve Yönetim Planlarının hazırlanması

Kat ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmeleri ile Taşeron sözleşmelerinin hazırlanması

Bu sözleşmelerden doğabilecek dava ve işlemlerin yürütülmesi

Müteahhitlik, taşeron ve alt taşeronlarla ilgili ortaya çıkacak ihtilafların çözümü ve

Yap-işlet-devret projelerine ilişkin danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Hukuku kapsamında her tür sözleşme ve tutanakların hazırlanması

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin İş Kanunu çerçevesinde düzenlenmesi

İşçi ve işveren arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklara ilişkin olarak arabuluculuk hizmeti sağlanması

Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması,

Kıdem, ihbar, fazla mesai, maaş alacağı davaları,

İşe alma, işten çıkarma ve iş akdinin feshinden kaynaklanan dava ve uyuşmazlıklar

İş kazaları veya hastalıktan kaynaklanan dava ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında vekillik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

MİRAS HUKUKU

Vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması,

Mirasçılık belgelerinin alınması,

Vasiyetnamenin iptali ve tenfiz davaları,

Tereke tespiti ve tenkis davaları

Muris muvazaasına dayalı iptal davaları

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Yerli ve Yabancı Şirket Kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Şirket birleşme ve devralmaları

Şirket Genel Kurulunun toplanması ve diğer işlemler,

Şirket Ana Sözleşmesi ve Hissedarlık Sözleşmelerinin hazırlanması

Pay devirlerinin yapılması,

Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması

Şirket Genel Kurul kararlarının iptali,

Tacirler Arası İlişkilerden doğan uyuşmazlıkların çözümü,

Rekabet Hukuku uyuşmazlıkları ve ilgili dava ve işlemlerin yürütülmesi

SAĞLIK HUKUKU

Hasta ve hekim haklarına ilişkin ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve açılacak davalar

Hekim hatası sebebiyle açılacak malpraktis davaları ve buna bağlı tazminat istemleri ile Tıp / Sağlık Hukuku mevzuatı çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyduğu her tür konuda hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktadır

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Kalaycı Hukuk Bürosu yerli ve yabancı şahıs ve şirketlere, ihtiyaçları çerçevesinde sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve incelenmesi sürecinde hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

TAHKİM, UZLAŞTIRMA VE ARABULUCULUK

Kalaycı Hukuk Bürosu, Ulusal ve Uluslararası Tahkim Prosedürü konusunda danışmanlık hizmetinin yanında uzlaştırma ve arabuluculuk hizmetlerini de yerine getirmektedir. Uzman akademisyenler ve profesyonel arabulucu ekibiyle zamandan ve masraftan tasarruf edilerek ihtilaflar sonuçlandırılmaktadır.

Ayrıca Avukat Mehmet Akif Kalaycının yüksek lisans tezi “Enerji Şartı Sözleşmesine göre tahkime başvurma” başlıklı olup bu konuda özel olarak akademik çalışma yapılmış ve yayımlanmıştır.

Ayrıca Büromuz, yabancı ülkelerde verilen hakem kararlarının Türk mahkemeleri önünde tanınma ve tenfizine yönelik hukuki işlemleri de yerine getirmektedir.

TAZMİNAT HUKUKU (MADDİ VE MANEVİ)

Kalaycı Hukuk Bürosu, haksız fiil karşısında mağduriyetin giderilmesi amacıyla yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına açılacak farklı tazminat davalarında hizmet vermektedir. Bu hususta başlıca dava çeşitleri şöyledir:
Boşanmada tazminat, hakaret nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davası, mobbing ya da psikolojik şiddet nedeniyle açılacak manevi tazminat davası, destekten yoksun kalma tazminatı, işçi kıdem tazminatı davası, işçi ihbar süresi tazminatı davası, iftira nedeniyle açılan tazminat davaları, haksız tutuklama nedeniyle açılacak tazminat davası, iş kazası nedeniyle açılacak tazminat davası, ölümlü trafik kazası nedeniyle açılacak olan tazminat davası, yaralanmalı trafik kazaları sonucu tazminat davası, trafik kazası sonucu araç değer kaybı nedeniyle açılacak tazminat davası, yanlış tedavi sonucu açılacak tazminat davaları.

TELEKOMİNİKASYON, BASIN VE MEDYA HUKUKU

Bir kısım görsel ve yazılı basın kuruluşlarının avukatlık görevini yürütmekte olan Avukatlık Büromuz, gerek Basın Kanunu gerekse RTÜK ve diğer mevzuat hükümleri gereğince uzman kadrosuyla müvekkillerine hizmet vermektedir. Bu kapsamda basın yayın yoluyla kişilik haklarının ihlali, saldırıların giderilmesi, maddi ve manevi tazminatlar ile düzeltme ve basın yayın suçları ile ilgili Cumhuriyet Savcılıkları ve Ceza Mahkemelerinde müvekkillerimize her türlü hukuki yardımda bulunulmaktadır.

TÜKETİCİ HUKUKU

Kalaycı Hukuk Bürosu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüketici haklarının korunmasına ilişkin açılacak dava ve diğer hukuki işlemlerde Tüketici Mahkemeleri nezdinde vekillik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Kalaycı Hukuk Bürosu; Türkiye’de bulunan yabancıların tabii olduğu hukuk kurallarına göre oturma izni, çalışma izni ve Türk vatandaşlığı elde edinilmesi ile buna benzer vatandaşlık ve yabancılık unsuru taşıyan idari ve hukuki işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması amacıyla müvekkillerine hizmet vermekte ve resmi kurumlar nezdinde gerekli olan tüm prosedürleri yerine getirmektedir.

DUYURULAR ve MEVZUAT

Kalaycı Hukuk ve Danışmanlık, kendi alanında uzman avukat Mehmet Akif Kalaycı tarafından kurulan bir hukuk ve danışmanlık bürosudur.

Türkiye’de birçok ilde irtibat ve faaliyet ortağı hukuk büroları ile çalışan, ayrıca Londra’da partner hukuk büroları ile de müvekkillerine hizmet sağlayabilen Kalaycı Hukuk ve Danışmanlık bölgesinde ve dünyada etkili hukuk bürolarından biri olma yolunda emin adımlarla yürümektedir.

Günümüz dünyasında hızla gelişen hukuk kurallarını yakından takip eden genç ve dinamik ekibi ile pratik çözümlerle ülkesine ve müvekkillerine başarılı bir şekilde hizmet etmeyi amaçlamıştır.

DUYURULAR

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU

Bireysel Başvuru; temel hak ve özgürlükleri; kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin, diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları ikincil nitelikte bir hak arama yolu olarak tanımlanmaktadır.

Kişiler, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki birinin ihlal edilmesi halinde, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilirlecektir. Ayrıntılı bilgilere: www.anayasa.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

MEVZUAT

» Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm

» 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html

» 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110204-1.htm

» 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4721.html

» 4857 sayılı İş Kanunu
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1243.html

» 4458 sayılı Gümrük Kanunu
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1103.html

» 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html

» 6100 sayılı Hukuk Usulü Kanunu
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110204-2.htm

» 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm

İLETİŞİM

Soru, talep ve önerilerinizi paylaşmak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.
İstek ve talepleriniz konusunda sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.

Adres
Mustafa Kemal Mah. 2125. Sk. No:6C-4,
Çankaya, ANKARA
Email
info@kalayci.av.tr
Telefon
+90-312-219 67 78
Faks
+90-312-219 67 79
İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları ekibimiz, tüm başvuruları değerlendirerek, gereksinimler doğrultusunda gerekli departmanlara iletmektedir.

Adres
Mustafa Kemal Mah. 2125. Sk. No:6C-4,
Çankaya, ANKARA
Email
info@kalayci.av.tr
Telefon
+90-312-219 67 78
Faks
+90-312-219 67 79
BAŞVURU TİPİ

Avukat     Resmi Staj     Hukuk Sekreterliği

CV EKLEYİN